Neotrix

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Neo-Trix PrePaid

 

§1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

 1. Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część Umowy.
 2. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oferowanych pod marką Neo-Trix oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

 

§2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania, stanowiący integralną część Umowy, publikowany na stronie www.voip.neotrix.pl

Doładowanie Konta - czynność wykonana przez Użytkownika polegająca na wpłacie środków na konto operatora za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem PayU S.A.

Operator - P.P.U.H. Neo-Trix Halina Smagowska z siedzibą w Mysłowicach 41-408 przy ul. Piastów Śląskich 6a, wpisany ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 15024 w Mysłowicach, NIP 222-021-27-80, REGON 277788520.

Okres Ważności konta - czas, w którym Użytkownik może w pełni korzystać z Usług, do momentu aż na koncie znajdują się środki.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy

Terminal VoIP - urządzenie końcowe po stronie Użytkownika zapewniające przyłączenie do sieci Neo-Trix, w szczególności soft-phone, telefon IP lub bramka VoIP, obsługujące protokół SIP v.2

Umowa - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w tymże Regulaminie

Usługi - usługi wymienione w Cenniku i świadczone przez Dostawcę Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności usługa polegająca na realizacji połączeń telekomunikacyjnych przez Użytkownika przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet (VoIP)

Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Usług

Wartość Konta - określony w polskich złotych limit do wykorzystania przez Użytkownika na korzystanie z Usług

Numer PSTN - unikatowy numer z telefonicznej sieci publicznej udostępniony przez Operatora, zgodny z Zasadami Numeracji Krajowej obowiązującymi w Polsce

Abonent - podmiot, który jest stroną Umowy o świadczenie usług zawartej z Operatorem

Biling - szczegółowy wykaz połączeń zrealizowanych na rzecz Abonenta w ostatnim okresie rozliczeniowym

Zamówienie - oświadczenie Abonenta złożone za pośrednictwem Operatora, zawierające dane Abonenta oraz specyfikację zamawianej przez niego usługi

Sieć Neo-Trix - infrastruktura, która pozwala na realizację Usług, w szczególności ogół środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w ośrodku przetwarzania danych, zespolonych i współpracujących ze sobą, a niezbędnych do funkcjonowania Usług

Okres Rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Operatora dniach miesiąca

Rachunek - faktura VAT wystawiana przez Operatora za świadczone Usługi

Numer wewnętrzny sieci Neo-Trix - siedmiocyfrowy numer przydzielany Abonentowi przy procesie zamówienia na okres korzystania z usługi VoIPNeo-Trix, dzięki któremu może on wykonywać połączenia.

Opłata za numer publiczny - cykliczna opłata za numer PSTN, której wysokość i terminy uiszczania przez Abonenta na rzecz Operatora określone są w Cenniku.

Opłata Aktywacyjna - opłata jednorazowa za rozpoczęcie świadczenia Usług

Pojęcia nie zdefiniowane w § 2, a zdefiniowane w Prawie Telekomunikacyjnym, użyte zostały w Regulaminie zgodnie ze znaczeniami nadanymi im przez Prawo Telekomunikacyjne.

 

§3. Umowa o świadczenie Usług

 1. Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem, który złoży Zamówienie i wykona Doładowanie Konta.
 2. Zamówienie Usługi skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego do panelu klienta telefonii Neo-Trix w celu konfiguracji Usług oraz przydzieleniem numeru wewnętrznego sieci Neo-Trix.
 3. Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 4. Cennik udostępniony jest Użytkownikowi na stronie internetowej www.voip.neotrix.pl. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.

 

§4. Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy

 1. Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Operator ma prawo, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym do żądania od Użytkownika odszkodowania, jeżeli wskutek działań Użytkownika określonych w ust. 1 Operator poniesie szkodę.
 3. Umowa z Użytkownikiem wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia usług, co następuje po upływie 30 dni bez środków na koncie.

 

§5. Zakres Usług

 1. Rodzaje Usług określone są w Cenniku i na stronie www.voip.neotrix.pl, w szczególności przedmiotem oferowanych usług jest realizacja połączeń telekomunikacyjnych przez Użytkownika przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet.
 2. Operator może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cennika.

 

§6. Opłaty za świadczenie Usług

 1. Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku Usług PrePaid.
 2. Użytkownik uiszcza opłaty poprzez Doładowanie Konta.
 3. Opłaty za świadczenie Usług pobierane są jako płatność z góry (pre-paid).
 4. Faktury VAT dokumentujące wpłatę na poczet Usług są wystawiane w terminie 7 dni od wpływu środków na rachunek bankowy Operatora przy przelewie bankowym, a przy przedpłacie za pośrednictwem PayU S.A. są wystawiane niezwłocznie i udostępniane Użytkownikowi w panelu klienta w formie pliku PDF. Operator wystawia Faktury bez podpisu odbiorcy, a Użytkownik wyraża na to zgodę. Operator nie wysyła Faktur VAT pocztą. Operator może wystawić fakturę w formie drukowanej i wysłać ją na adres korespondencyjny Użytkownika przesyłką pocztową (listem poleconym) po dokonaniu przez Użytkownika przedpłaty za usługę wysyłki faktury pocztą w wysokości zgodniej z Cennikiem Usług VoIP Neo-Trix PrePaid.
 5. Faktura VAT wystawiona w sposób określony w pkt. 4 § 6 jest fakturą elektroniczną. Operator może na zlecenie Użytkownika wystawić Duplikat Faktury VAT w formie drukowanej i wysłać ją na adres korespondencyjny Użytkownika przesyłką pocztową (listem poleconym) po dokonaniu przez Użytkownika przedpłaty za usługę wysyłki faktury pocztą w wysokości zgodniej z Cennikiem Usług PrePaid.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie otrzymanej Faktury VAT, w szczególności zabronione jest: drukowanie więcej niż jednego egzemplarza otrzymanego dokumentu, powielanie, kopiowanie Faktury VAT, zmiana treści dokumentu, czy udostępnianie dokumentu osobom trzecim.
 7. Wszelkie należności za Usługi płatne są w sposób i na zasadach określonych w Cenniku Usług VoIP Neo-Trix PrePaid.
 8. Wpłacone przez Użytkownika kwoty nie są zwracane.
 9. Wpłata jakiejkolwiek kwoty należności na poczet którejkolwiek z Usług oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z Cennikiem oraz Regulaminem Usługi VoIP Neo-Trix PrePaid i akceptuje ich treść.
 10. Użytkownik może korzystać z Usług do momentu wyczerpania Wartości Konta.
 11. W momencie braku środków na koncie następuje zawieszenie świadczenia płatnych połączeń wychodzących oraz innych Usług, za które pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem Usług VoIP Neo-Trix PrePaid.
 12. W przypadku braku środków na koncie Użytkownik zachowuje przez okres jednego miesiąca do dyspozycji:
  • Numer wewnętrzny sieci Neo-Trix,
  • dostęp do panelu klienta,
  • możliwość Doładowania Konta.
 13. Operator dopuszcza przerwanie połączenia w chwili wykorzystania Wartości Konta.
 14. Użytkownik odpowiada za podanie i aktualizację kompletnych i prawdziwych danych Użytkownika, w tym adresu e-mail służącego do korespondencji.
 15. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za skutki niepoprawnego podania loginu i hasła w trakcie logowania się i podczas Doładowywania Konta.

 

§7. Zobowiązania Dostawcy

 1. Operator nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych Użytkowników usługi VoIP Neo-Trix PrePaid.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do numerów alarmowych, w szczególności Pogotowia Ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej za pomocą usługi VoIP Neo-Trix PrePaid. Operator nie gwarantuje dostępu do połączeń audiotekstowych 0700, 0400, 0300 .
 3. Operator stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi użytkowników na stronie www.voip.neotrix.pl.
 4. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług podlegających opłacie do wysokości tej opłaty, na zasadach określonych przepisami prawa z wyłączeniem ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z:
  • niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
  • niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
  • fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływającej na jakość przekazu głosu,
  • korzystania z usługi przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Użytkownika,
  • podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę,
  • działania siły wyższej.

 

§8. Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w Zamówieniu w celu świadczenia usługi lub w innym, rozszerzonym zakresie, o ile wyrazi na to zgodę podczas składania Zamówienia. Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usługi.
 2. Abonent zobowiązany jest do wskazania adresu mailowego do korespondencji, za pomocą którego Operator będzie kontaktował się w sprawach dotyczących płatności i rozliczeń za Usługi

 

§9. Pomoc techniczna

 1. Abonent może zgłosić problemy techniczne telefonicznie lub pocztą elektroniczną na odpowiednie numery i adresy podane w Umowie.
 2. W sprawach pomocy technicznej z Operatorem powinna kontaktować się wyłącznie osoba wyznaczona przez Abonenta, zgodnie z informacjami podanymi w Umowie.
 3. Operator dołoży wszelkich starań, aby termin udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia techniczne nie przekraczał jednego dnia roboczego.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do konserwacji sprzętu technicznego, a tym samym odłączenia Abonenta od sieci na czas możliwie najkrótszy, po uprzednim powiadomieniu Abonenta o planowanym wyłączeniu pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Abonenta w Umowie, z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

§10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Operatora lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.
 2. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie umowy można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. W przypadku wniesienia reklamacji Użytkownik otrzymuje w terminie 14 dni pocztą elektroniczną potwierdzenie jej wniesienia. Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, zwalnia Dostawcę Usługi od obowiązku potwierdzania wniesienia reklamacji.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia przesłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. W przypadku reklamacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać:
  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji,
  • dodatkowo w przypadku reklamacji dotyczącej wartości użycia, Użytkownik zobowiązany jest wymienić kwestionowaną kwotę,
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • numer przydzielony Użytkownikowi, którego dotyczy reklamacja,
  • kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności.
 7. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie Wartości Konta o uznaną kwotę, lub na wniosek Użytkownika poprzez wypłatę uznanej kwoty Użytkownikowi. Warunkiem wypłaty uznanej kwoty jest podanie przez Użytkownika numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata. Operator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Użytkownika skutki wypłaty kwoty uznanej w ramach reklamacji w formie przelewu bankowego, będące wynikiem działań lub zaniechań osób trzecich.
 9. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 10. Spory pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług (wartość użycia) mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego lub postępowania przed sądem polubownym.
 11. 1 Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, mediacyjnym lub polubownym, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Abonent akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Abonenta podanych przy składaniu Zamówienia w celu należytego wykonania Usługi przez Dostawcę oraz wystawienia Rachunków.
 2. Abonentowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu korzystania z usługi www.voip.neotrix.pl.
 3. Dostawca zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883, używania ich dla celów związanych ze świadczoną usługą, nie udostępniania ich podmiotom trzecim.
 4. Żądanie Abonenta zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usługi.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Operator nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet.
 2. O podwyższeniu cen za Usługi Operator powiadamia Użytkowników z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni, przez podanie informacji na stronie www.voip.neotrix.pl.
 3. Operator ma prawo organizować promocje, zmieniające w wyznaczonym okresie zasady i warunki świadczenia Usług określone w powszechnie obowiązującym prawie polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2012 r. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie www.voip.neotrix.pl.